RODO

KLAUZULA RODO

Wojciech Jałoszyński – Po radość z życia
Gabinet Psychoterapii krótkoterminowej
i Psychoterapii uzależnień

Ul. Żołnierzy września  4, 

62-320 Miłosław

kontakt@wojciechjaloszynski.pl

Tel: 785-960-431

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojciech Jałoszyński – Po radość z życia Gabinet Psychoterapii krótkoterminoweji Psychoterapii uzależnień

w zakresie potrzebnym do realizacji świadczonych usług dotyczących konsultacji oraz sesji psychoterapeutycznych. Przetwarzanie obejmuje także dane osobowe mnie jako pacjenta, uzyskane podczas sesji prowadzonej online.

Niniejsza zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@wojciechjaloszynski.pl lub przez oświadczenie złożone na piśmie wysłane na adres gabinetu podany wyżej.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojciech Jałoszyński – Po radość z życia Gabinet Psychoterapii krótkoterminoweji Psychoterapii uzależnień
adres: 62-320 Miłosław, ul. Żołnierzy września 4– zwanych dalej Administratorem

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 2. Pani/Pana dane osobowe (oraz osoby będącej pod Pana/i opieką prawną*) objęte są tajemnicą zawodu psychoterapeuty. Przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji psychologicznej, prowadzenia sesji w gabinecie oraz online i wystawiania rachunków.
  Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychoterapeuty lub sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, które należy zgłosić odpowiednim służbom, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
  – sytuacji korzystania z usługi sesji online przez komunikator Skype, Whatsapp lub inny – Wojciech Jałoszyński – Po radość z życia Gabinet Psychoterapii krótkoterminoweji Psychoterapii uzależnień  zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez wybrany komunikator, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych i innych dokumentów zawierających dane osobowe i wszelkich czynności z nimi związanych.

 1. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat od ostatniej wizyty. W przypadku nieuzyskania zgody na dalsze przechowywanie danych, ulegną one zniszczeniu

……………………….………………….……………

 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*